Datum: D.V. zaterdag 30 mei 2015
Plaats: Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB UTRECHT
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

Over het (geestelijk) huwelijk en de Sulammith

‘Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. Dit zegt Paulus in Ef.5:31,32. Het huwelijk dat ingesteld is, eigenlijk nog voor de zondeval waar Eva gegeven werd aan Adam als een hulp tegenover hem, ziet dus op de Heer Die eenmaal met Zijn gemeente verenigd zal worden. Met Hem zal in de hemel de bruiloft des Lams gevierd worden (Op.19:7-9).

De enige plaats waar de Sulammith in Gods Woord genoemd wordt, vinden we in Hoo.6:13 (SV): ‘Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is als een rei van twee heiren.’ In de verklaring van F.W. Schwartz, lezen we dat we hier de achtergebleven christenen horen, die de bruid van Christus, bestaande uit opgewekte doden en levend veranderde gelovigen, hebben zien opgaan in de hoogte om met de Bruidegom verenigd te worden (1The.4:17). Dat betekent dat de Sulammith de bruid van Christus is, die bestaat uit degenen die waardig gekeurd zijn ‘deel te verkrijgen aan die eeuw en de opstanding der doden,’ zoals we lezen in Luk.20:35 (NBG).

De betekenis van de naam Sulammith wordt weergegeven als ‘de volmaakte’ of ‘de vredige’ en is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘shalam’. Dat betekent ‘vrede’ of ‘volledig, gezond zijn.’ Maar of het de werkelijke naam van deze vrouwelijke persoon is, lijkt onzeker. Er wordt gesproken van dé Sulammith; er wordt het bepaald lidwoord ‘de’ gebruikt. Veel uitleggers hebben daarom aangegeven dat wellicht de afkomst van de liefhebbende bruid is bedoeld. Zoals een Israëliet uit Israël komt, is een Sulammith dan afkomstig uit Salam, Salem of Sunem. Men kan bijvoorbeeld denken aan de mooie Abisag, de Sunamitische, van wie sprake is in 1Kon.1:3.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. de Sulammith is genoemd naar haar geboorte- en woonplaats, die ‘vrede’ betekent. Bijbeluitlegger Matthew Henry schrijft: ‘De hemel is het Salem, waar de heiligen hun geboorte hebben en waar zij hun burgerschap hebben, zij, die Christus toebehoren en op weg zijn naar de hemel, zullen Sulammieten genoemd worden.’
  2. Sulammith is de vrouwelijke vorm van Salomo van wie vermeld staat in Hoo.1:1 dat hij de schrijver is van het Hooglied, maar die hier ook een type is van Christus Jezus, de Bruidegom. Zij is naar Hem genoemd ten teken van haar verbondenheid met Hem. Wij christenen moeten ‘komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus’ (Ef.4:13). Wij zullen Hem gelijk worden, of zoals de apostel Johannes leert: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is (1Joh.3:2). En, niet te vergeten de tekst waarmee deze tekst begon!
  3. Dat Sulammith ‘de volmaakte’ kan betekenen, verwijst ook naar uitspraken die Jezus heeft gedaan tijdens Zijn rondwandeling op aarde. ‘De discipel is niet boven zijn meester; maar een iegelijk volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester,’ leert Hij in Luk.6:40, terwijl Hij in het Hogepriesterlijke gebed Zijn Vader zegt: ‘Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt’ (Joh.17:22,23). Zo kon de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe schrijven: ‘Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus’ (2Kor.11:2).

Het lijkt dat alle drie de mogelijkheden geldig zijn!